Vua Tam Giới

Sư Phụ đưa chúng ta ra ngoài nhân quả, hứa giải thoát chúng ta ra khỏi sinh tử luân hồi.



V: Thế giới thứ ba là thế giới liễu thoát sinh tử. Ðiều đó có nghĩa là tu đến thế giới đó thì hoàn toàn không có nhân quả sao?

SP: Hoàn toàn không còn nhân quả quá khứ và vị lai, nhưng vẫn còn định nghiệp. Vài đồng tu chúng ta tu Pháp Môn Quán Âm đã đến thế giới thứ ba, và họ vẫn còn ở thế giới này vì định nghiệp của họ. Nhưng khi họ ngủ hay thiền, thì họ ở thế giới thứ ba. Ðiều này cũng giống như có hai quốc tịch tại thế giới này vậy.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
tại đạo tràng Vĩnh Ðồng, Ðại Hàn, Trung tuần tháng 5 năm 1998

Trích từ "Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 93
Vấn Ðáp Chọn Lọc


Dương Của Cuộc Ðời
Ánh Sáng Ôm Ấp
Ðóa Sen Thiên Kỷ
Vua Tam Giới
Nhà Của Minh Sư
Cầu Lên Thiên Ðàng
Cầu Vòng Sáng Tạo