Cầu Lên Thiên Ðàng

Cầu lên thiên đàng là mối liên lạc nối giữa địa cầu và thượng giới, là dòng âm lưu du dương ở bên trong, và là lời hứa, sự dẫn dắt của một vị Minh Sư đắc đạo.

 


"Muốn được lên thiên đàng -- điều này rất là hợp lý, bây giờ chúng ta biết rồi -- là chúng ta phải hướng về con đường thiện lành, về phần "dương" của thế giới. Càng bước vào con đường tốt lành, càng gần sự thiện lành, chúng ta càng đi vào phẩm tánh thiên đàng, và càng gần thiên đàng hơn nữa. "

"Có hai loại thiên đàng. Một loại tạm thời và một loại vĩnh cửu. Cái gọi là thiên đàng tạm thời, có thể đạt được bằng cách làm tốt, bằng cách tránh điều xấu và bằng cách tu hành hối cải, tin vào đạo nào đó, hoặc Thượng Đế, Phật Bồ Tát của quý vị, cầu nguyện, và đọc kinh sách, cố gắng sống theo đó càng nhiều càng tốt. Một loại thiên đàng nữa, hay Thiên Quốc, hay chúng ta gọi là Thiên Quốc Cứu Cánh, là thiên đàng vĩnh cửu, mãi mãi tồn tại, đòi hỏi nhiều cố gắng hơn và phải có ân điển của Đấng Tối Cao, của Phật Tánh, hoặc của một vị Phật bên trong chúng ta. "


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tân Gia Ba
Ngày 3 tháng 3 năm 1992 (Nguyên văn Anh ngữ)
Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư" Số 93, Giáo lý chọn lọc "Thiên Ðàng và Ðịa Ngục"

Nếu chúng ta thay đổi, hoàn cảnh sẽ thay đổi. Nếu chúng ta có Thiên Quốc bên trong, sự bình an nội tại, thì nơi nơi đều là thiên đàng, khắp chốn đều bình an. "


Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư" Số 71, Lời pháp cam lồ


Thái Dương Của Cuộc Ðời
Ánh Sáng Ôm Ấp
Ðóa Sen Thiên Kỷ
Vua Tam Giới
Nhà Của Minh Sư
Cầu Lên Thiên Ðàng
Cầu Vòng Sáng Tạo